Regulamin

Niniejszy regulamin jest prawnym porozumieniem między Portalem a Użytkownikiem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do rejestracji na Portalu i akceptować niniejszych postanowień.

 

Art. 1 - DEFINICJE

 1. Serwis ogłoszeń erotycznych przedelegowany pod domenę sexxxbook.pl dalej jako Portal - platforma udostępniona w Internecie, która umożliwia publikacje sex anonsów towarzyskich przez Użytkowników.
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
 3. Kontakt z właścicielem serwisu: info@sexxxbook.pl.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat.

 

Art. 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu
 2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: info@sexxxbook.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

 

Art. 3 - PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikami portalu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pomiędzy Portalem a Użytkownikiem.
 3. Możliwość dodawania ogłoszeń na portalu posiada tylko w pełni zarejestrowany użytkownik.
 4. Możliwość przeglądania zawartości portalu posiada tylko w pełni zarejestrowany użytkownik.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie portalu w sposób niezgodny z jego celem.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie portalu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez zarejestrowanego użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie z uwzględnieniem treści, które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.
 7. Zakazane jest podawanie w tytułach oraz opisach ogłoszeń jakichkolwiek danych kontaktowych lub danych personalnych, linków do stron internetowych oraz podobnych czynności. Kontakt z autorem ogłoszenia możliwy jest tylko poprzez prywatną wiadomość, co umożliwia niniejszy serwis.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie ogłoszeń lub innych źródeł informacji dostępnych na portalu do promocji lub reklamy innych stron internetowych.
 9. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.
 10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności ogłoszenia z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie to administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z portalu.
 11. Zakazane jest umieszczanie w zdjęciach, które stanowią tylko i wyłącznie miniaturkę profilu ogłoszenia zdjęć potocznie uznawanych za obraźliwe oraz prezentujące sobą intymne części ciała tj. penis lub pochwa. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi blokada ogłoszenia lub pernamentna blokada profilu użytkownika.
 12. Zakazane jest umieszczanie w tytułach, opisach oraz na zdjęciach danych kontaktowych do ogłoszeniodawcy. Aby uzupełnić dane kontaktowe ogłoszeniodawca powinien wypełnić opowiednie pola formularza (numer telefonu).

 

Art. 4 - WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Pełna aktywacja konta użytkownika na portalu następuje po dokonaniu płatności przez użytkownika przelewem internetowym.
 2. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny do profilu użytkownika. Po dokonaniu aktywacji użytkownik staje się w pełni autoryzowanym członkiem serwisu.
 3. Po pełnej aktywacji użytkownik otrzymuje prawo do zamieszczania darmowych ogłoszeń w serwisie oraz do kontaktu z innymi autorami ogłoszeń.
 4. Konto zarejestrowanego użytkownika daje możliwość zarządzania ogłoszeniami powiązanymi z kontem.
 5. Zabrania się podawania przez użytkownika serwisu nazwy użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczną z prawem, obraźliwą, naruszającą dobra osobiste osób trzecich, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp..
 6. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi właściciel konta.
 7. Każde konto założone na portalu jest ważne bezterminowo.

 

Art. 5 - WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

 1. Poprzez dodanie ogłoszenia zarejestrowany użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę, która jest autorem ogłoszenia.
 2. Użytkownik serwisu oświadcza, że zamieszczane treści w ogłoszeniu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, majątkowych lub osobistych. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszenia materiałów w każdej zamieszczonej formie.

 

Art. 6 - USŁUGI DODATKOWE I PŁATNOŚCI

 1. Aby otrzymać dostep do płatnej części serwisu (baza ogłoszeń) należy mieć aktywowane konto Standard.
 2. Konto Standard upoważnia użytkownika do przeglądania zawartości portalu ogłoszeń oraz kontaktowania się poprzez w pełni darmowe prywatne wiadomości z użytkownikami serwisu. Konto Standard upoważnia również użytkownika do publikacji darmowych ogłoszeń oraz ich zarządzaniem.

 

Art. 8 - DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 1204 ze zm. ).
 3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego podczas rejestracji adresu e-mail do przesyłania drogą elektroniczną wiadomości reklamowych powiązanych bezpośredno z niniejszym serwisem jak i serwisami partnerskimi. Każdy użytkownik ma jednak prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie wysyłania wiadomości reklamowych. Wówczas taki użytkownik zostaje pozbawiony rejestracji w serwisie. Wiadomości przyjmujemy w formie elektornicznej.
 6. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora bezpłatnych wiadomości sms z powiadomieniami od wybranych użytkowników. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że z tytułu otrzymywanych wiadomości nie będzie kierował w stosunku do Portalu żadnych roszczeń prywatnych oraz prawnych.

 

Art. 9 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania portalu.
 4. Administrator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone na portalu mogą być fikcyjne.
 5. Administrator nie odpowiada za brak nawiązania kontaktu z innymi autorami ogłoszeń na portalu, ponieważ nie ma na to wpływu.

 

Art. 10 - REKLAMACJE

 1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora portalu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: info@sexxxbook.pl.
 2. Administrator portalu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail z którego dotarła reklamacja.

 

Art. 11 - PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Portalem a Użytkownikiem i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta.
 3. Portal zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika w przypadku działania na niekorzyść portalu bądź na niekorzyść innych Użytkownków.
 4. Każda ze stron, która chce odstąpić od umowy winna jest zawiadomić o tym fakcie druga stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu usunięcia profilu na wniosek użytkownika, użytkownik zobowiązany jest kliknąć w stopce wiadomości w odnosnik "Usuń konto", następnie podać swój adres e-mail i potwierdzić usunięcie profilu. Konto wówczas zostanie automatycznie usunięte z naszego serwera wraz z wszelkimi danymi osobowymi.
 6. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie użytkowania Portalu, a tym samym niniejszej umowy.
 7. Portal zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Portalu.
 8. Niniejszy regulamin jest sporządzony w kilku różnych językach. W przypadku jakiegokolwiek sporu rozstrzyga wersja polska.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Jeżeli dokonałeś rejestracji na portalu, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

Zarejestrowanych: 430 000
Osób online: 26 837
KONTAKT 24/7
Randkuj gdziekolwiek jesteś! SexxxBook.pl jest dostępny na komputerze,
tablecie i komórce! Jeżeli masz pytania, napisz do nas:
info@sexxxbook.pl